Design of the EAST

(Articles)

<PDF> 

October,2003

1. Physics Design
1.1 The Physics Design of EAST (HT-7U) Tokamak (PDF)<LI Jiangang>

1.2 Divertor Physics Design (PDF)<ZHU Sizheng>

1.3 Physical Conceptual Considerations of NBI for EAST (PDF)<HU Liqun>

1.4 Challenges and opportunities for EAST (PDF)<WANG Shaojie>

2. Engineering Design of the Tokamak Device
2.1 General Description
(PDF) <WU Songtao>

2.2 TF System(2.2.1)(2.2.2) (PDF) <CHEN Wenge PAN Yinnian>

2.3 PF System
(PDF) <WU Weiyue>

2.4 Vacuum Vessel
(PDF) <YAO Damao>

2.5 Thermal Shields
(PDF) <LIAO Ziying>

2.6 Cryostat
(PDF) <YU Jie>

2.7 Divertor and In-vessel Components
(PDF) <YAO Damao>

2.8 Assembly
(PDF) <WU Songtao GAO Daming>

2.9 Building and Services (Word)<ZHANG Xiaodong>

2.10 Current Leads(PDF) <DING Liren>

2.11 CICC Design
(PDF) <LI Baozeng>

3. Design of Subsystems
3.1 Cryoplant and Cryogenic Distribution System
(Word)<BI Yanfang BAI Hongyu>

3.2 Pumping and Fueling
(PDF) <GU Xuemao>

3.3 Power Supply for TF System
(PDF)  <LIU Xiaoning>

3.4 Power supply for PF System
(PDF)<FU Peng>

3.5 Power Supply for Fast Control
(PDF) <LIU Zhengzhi>

3.6 The Design of Harmonic Filter and Reactive Power Compensation in Power Supply System
(PDF) <LIU Zhengzhi>

3.7 Grounding design for EAST Superconducting Tokamak
(PDF) <LIU Zhengzhi>

3.8 Control and Data Handling
(PDF) <LUO Jiarong>

3.9 Plasma Facing Materials and Components
(PDF) <Chen Jinglin>

3.10 LHCD System
(PDF) <KUANG Guangli SHAN Jiafang>

3.11 ICRF Heating System
(PDF) <ZHAO Yanping>

3.12 ECRH System
(PDF) <FANG Yude>

3.13 Neutral Beam Heating and Current Drive System
(PDF) <HU Chundong HU Liqun WANG Shaohu>

3.14 Diagnostics System
(PDF) <WAN Baonian>

3.15 Water Cooling System
(PDF) <ZHANG Xiangqin>

3.16 110 KV Power Transmission and Transformation System
(PDF) <SUN Shihong ZHOU Shiguo>

4. Safety and Environment
4.1 Safety and Environment
(PDF) <WU Yican>

5. Budget(PDF) <WANG Kongjia>

6. Project Management and Schedule
6.1 Project Management and Schedule
(Word) <WANG Kongjia>

7. Test facilities, R&D and Fabrications
7.1 Introduction(PDF) <GAO Daming>

7.2 CICC Jacketing Line (PDF)<CHEN Siyue>

7.3 Winding Line of SC Coils
(Word) <YU Jie>

7.4 VPI Line of PF Magnet
(PDF) <PAN Wanjiang>

7.5 Insulator(PDF) <PAN Wanjiang>

7.6 Test Facilities and SC Magnets Tests(PDF) <WU Yu>

7.7 Fabrication of TF Coil Case
(PDF) <PAN Yinnian>

7.8 Fabrication of Thermal Shields(PDF) <LIAO Ziying>

7.9 Fabrication of Vacuum Vessel(PDF) <YAO Damao>

7.10 Application of VT and RPM(PDF) <XIAO Weiwu GAO Daming>

กก