EAST                                                                                                                                                                    EAST

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第4次周五专题汇报会

2003

line5.gif (4491 bytes)

时间:12月26日(星期五)下午2:00;
地点:四号楼六楼中间会议室;
会议专题:高温超导电流引线实验结果报告会
报告内容:20kA HTS 电流引线试验结果和在EAST装置应用——报告人:毕延芳
参加人员:
万元熙、李建刚、翁佩德、高大明、武松涛、毕延芳、白红宇、欧阳、武玉、丁立人、陈行倩、
陈灼民、李保增、罗家融、张晓东等有关人员。

----更多

line5.gif (4491 bytes)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

EAST                                                                                                                                                                   EAST