EAST                                                                                                                                                                  EAST

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第3次周五专题汇报会

2003

line5.gif (4491 bytes)

时间:12月12日(星期五)下午2:00;
地点:四号楼六楼中间会议室;
会议专题:偏滤器及内部结构讨论会
报告内容:
   1、EAST偏滤器及内部结构设计的原则<ppt>——报告人:李建刚
   2、EAST偏滤器与内部结构<ppt>——报告人:姚达毛
   3、VDI control 2003<ppt>——报告人:俞国扬
参加人员:
  万元熙、翁佩德、李建刚、王少杰、朱思铮、俞国扬、张 澄、吴 斌、高 翔、杨 愚、龚先祖、胡建生、胡庆生、李 化、罗家融、黄群英、刘正之、吴维越、姚达毛、宋云涛、卫 靖、谢 韩、鲍立曼、
杜世俊、吴 镝。

----更多

line5.gif (4491 bytes)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

EAST                                                                                                                                                                   EAST