EAST                                                                                                                                                                    EAST

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第2次周五专题汇报会

2003

line5.gif (4491 bytes)

时间:2003年11月21日,星期五)下午2:00;
地点:四号楼六楼中间会议室;
会议专题:抽充气系统、纵场电源系统以及极向场电源工作汇报
报告内容:
   1、EAST 抽充气系统计划进度<ppt>——报告人:辜学茂
   2、EAST纵场电源系统进展情况汇报 <ppt>——报告人:许留伟
   3、EAST极向场电源工作汇报和下一步计划 <ppt>——报告人:付 鹏
 
参加人员:
    辜学茂、刘小宁、付鹏及有关课题的部分人员;

 万元熙、翁佩德、高大明、李建刚、王绍虎、孙世洪、黄贵、吴维越、肖唯物、刘惠君、范爱英、李力。

 

----更多

line5.gif (4491 bytes)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

EAST                                                                                                                                                                   EAST