EAST                                                                                                                                                                    EAST

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

周五专题汇报会

2003

line5.gif (4491 bytes)

ball.gif (1402 bytes)第4次周五专题汇报会--主题:高温超导电流引线实验结果报告会< 12月26日  >
ball.gif (1402 bytes)第3次周五专题汇报会--主题:偏滤器及内部结构讨论会< 12月12日  >
ball.gif (1402 bytes)第2次周五专题汇报会--主题:抽充气系统、纵场电源系统以及极向场电源工作汇报< 11月21日  >
ball.gif (1402 bytes)首次周五专题汇报会--主题:110KV电网和变电站工程建设汇报< 11月14日  >

line5.gif (4491 bytes)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

EAST                                                                                                                                                                   EAST